Super Rally 2020

FH-DCE Super Rally® 2020 INSTÄLLT!
Tyvärr behöver vi meddela Er att vi inte kommer genomföra FH-DCE Super Rally® 2020.
Flera tecken på samhällsspridning av Covid-19 sker just nu i världen och flera länder har infört ett
antal restriktioner för att förebygga medmänniskors risk att bli smittade. För att sätta din och andras
hälsa och välmående i första hand ställer vi in FH-DCE Super Rally®.
Vi vill inte medverka till ökad smittspridning.
Detta är oerhört tråkigt men vi hoppas på Er förståelse för detta beslut.
Vi kommer istället att genomföra FH-DCE Super Rally® 1-5 juni 2022 efter bifall på kommande FHDCE
presidentmöte i november. Anledningen till att vi inte ansöker till 2021 beror på att vår broderklubb
i FH-DCE, Harley-Davidson Club Hellas, har kommit för långt med sina förberedelser.
Ni som har bokat stugor har naturligtvis kvar dessa till 2022.
Återigen så ber vi er om förståelse för detta tuffa beslut. Nu sätter vi siktet på 2022 och kommer
jobba stenhårt med att genomföra FH-DCE Super Rally® 2022 på Lundegårds Camping.
Men!
Om Coronaepidemin har lagt sig så vill ändå Lundegård Camping och Powerevent ställa till med
kalas för dig som sett fram emot en Ölandssemester. Vi kommer hålla ett minirally i all enkelhet med
camping, lite musik & dans, god mat & dryck samt Ölands fina solnedgång och perfekta HD-utflykter.
Tid: densamma 27-31 Maj 2020
Pris: 300 sek inklusive camping & underhållning
Ni som redan har bokat stugor kan använda dem denna helg och har förtur på en ny bokning 2022.
Finns även ett antal stugor över att boka den helgen.
Slutgiltigt beslut fattas den 1 Maj om vi har möjlighet att genomföra eller inte på grund av den
uppkomna situationen.

Frågor/questions please e-mail:
info@superrally.se
president@hdcs.se
Med vänliga hälsningar/Best regards
Board of Harley-Davidson Club Sweden
President Robert Bodin
Harley-Davidson Club Sweden

———————————————

FH-DCE Super Rally® 2020 CANCELLED!
Unfortunately, we need to inform you that we will not conduct the FH-DCE Super Rally® 2020.
Several signs of social spread of Covid-19 are happening in the world right now and several countries have introduced a number of restrictions to prevent the risk of contagion for human beings. To put your and others’ health and well-being first, we cancel our upcoming FH-DCE Super Rally®.
We do not want to contribute to increased spread of infection.
This is extremely sad but we hope for your understanding of this decision.
We will instead conduct the FH-DCE Super Rally® June 1-5, 2022 after approval at the upcoming FH-DCE presidential meeting in November. The reason we are not applying for 2021 is because our brother-club in FH-DCE, Harley-Davidson Club Hellas, has come too far with its preparations.
Of course, those who have booked cottages will have these until 2022.
Again, we ask you to understand this tough decision. Now we set our sights on 2022 and will work hard to conduct the FH-DCE Super Rally® 2022 at Lundegårds Camping.
But!
If corona epidemic has subsided, Lundegård Camping and Powerevent still want to hold a party for those who are looking forward to an Öland holiday. We will hold a mini rally in all simplicity with camping, some music & dance, good food & drink and Öland’s nice sunset and perfect HD excursions.
Time: the same 27-31 May 2020
Price: 300 sek including camping & entertainment
Those of you who have already booked cottages can use them this weekend and have priority on a new booking in 2022. There are also a number of cottages to book that weekend.
A final decision will be made on 1 th of May whether we are able to implement or not.

Frågor/questions please e-mail:
info@superrally.se
president@hdcs.se
Med vänliga hälsningar/Best regards
Board of Harley-Davidson Club Sweden
President Robert Bodin
Harley-Davidson Club Sweden